Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo to szereg działań pozwalający na utrzymanie na rozsądnym gospodarczo znośnym poziomie populacji dzikich zwierząt, a końcowym efektem jest uzyskanie zdrowych, dobrze rozwiniętych i przyszłościowych zwierząt. Prowadzenie odstrzałów hodowlanych ma na celu przede wszystkim dostosowanie maksymalnej ilości zwierzyny na danym terenie, a tym samym zapewnienie jej optymalnych warunków bytowania, odpowiednią ilość pokarmu, schronienie i możliwości rozmnażania.

(Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 1 Przepisy ogólne)

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Krosno jest integralną częścią gospodarki leśnej. Nadleśnictwo prowadzi politykę łowiecką opartą na kilku podstawowych założeniach. Należą do nich: priorytet ochrony przyrody, środowiska i różnorodności biologicznej oraz cele trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka użytkując gatunki zwierząt łownych działała na korzyść całej fauny i naturalnego ich środowiska występowania. Przy takim założeniu przedmiotem gospodarki łowieckiej jest populacja, a nie osobnik.

 Gospodarka Łowiecka prowadzona jest w oparciu o RPŁ (Roczne Plany Łowieckie) i WŁPH (Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane).

Zgodnie z art.28 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku Nadleśnictwo prowadzące gospodarkę łowiecką w ośrodku hodowli zwierzyny i oprócz polowań realizuje cele związane w szczególności z:

1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;

2) prowadzeniem badań naukowych;

3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;

4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;

5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;

6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na trzy obwody łowieckie. Z czego dwa obwody wyłączone z wydzierżawienia stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Krosno a jeden obwód dzierżawiony przez koło łowieckie PZŁ.

•             117 – obwód LP Nadleśnictwa Krosno o łącznej powierzchni 14525,30 ha, gdzie powierzchnia leśna to 11094,89 ha.

•             118 – obwód LP Nadleśnictwa Krosno o łącznej powierzchni 8787,65 ha, gdzie powierzchnia leśna to 7114,53 ha.

•             127 obwód dzierżawiony przez WKŁ „Głuszec” o łącznej powierzchni 7734,84 ha, gdzie powierzchnia leśna to 4196,32 ha

 

Z uwagi na leśny charakter obwodów wchodzących w skład ośrodka hodowli zwierzyny , podstawą hodowli są rodzime gatunki zwierzyny tzw. grubej mającej gospodarcze znaczenie czyli:

•             jeleń europejski (Cervus elaphus)

•             sarna europejska (Capreolus capreolus)

•             dzik (Sus scrofa)

Poza głównymi gatunkami zwierzyny grubej, na terenie OHZ występują liczne gatunki zwierzyny tzw. drobnej, w tym:

•             lis,

•             szop pracz,

•             jenot,

•             kuna domowa i leśna,

•             tchórz,

•             norka amerykańska,

•             borsuk,

•             zając,

•             gatunki ptactwa łownego (dzikie gęsi, dzikie kaczki).

Do sprawnego funkcjonowania OHZ, nadleśnictwo zatrudnia dwóch leśniczych d.s. łowieckich, którzy prowadzą gospodarkę łowiecką.

W ramach gospodarki łowieckiej prowadzonej w OHZ, nadleśnictwo realizuje następujące zadania

•             współpracuje  z kołem łowieckim,

•             wykonuje inwentaryzacje zwierzyny,

•             opiniuje i zatwierdza roczny plan łowiecki dla obwodów łowieckich dzierżawionych,

•             poprawia warunki bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: dęby, buk, wierzby oraz dzikie drzewa i krzewy owocowe.

•             szacuje i wypłaca odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych,

•             buduje i utrzymuje urządzenia łowieckie (paśniki, lizawki solne, ambony),

•             organizuje polowania..

Poniżej link do katalogu trofeów łowieckich pozyskiwanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, które na wycenie wstępnej uzyskały liczbę punktów kwalifikujących je do ubiegania się o medal

katalog trofeów łowieckich