Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Krosno jest integralną częścią gospodarki leśnej. Nadleśnictwo prowadzi politykę łowiecką opartą na kilku podstawowych założeniach. Należą do nich: priorytet ochrony przyrody, środowiska i różnorodności biologicznej oraz cele trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka użytkując kilkadziesiąt gatunków zwierząt łownych działała na korzyść całej fauny i naturalnego ich środowiska występowania. Przy takim założeniu przedmiotem gospodarki łowieckiej jest populacja, a nie osobnik. 
 
Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 3 obwody łowieckie. Z czego dwa obwody wyłączone z wydzierżawienia stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Krosno, a jeden obwód dzierżawiony jest przez Wojskowe Koło Łowieckie „Głuszec" z Krosna Odrzańskiego.
 
Do zadań Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy:
  • współpraca z kołem łowieckim,
  • dokonywanie ścisłej inwentaryzacji zwierzyny,
  • opiniowanie i zatwierdzanie rocznych planów zagospodarowania obwodów łowieckich dzierżawionych,
  • poprawianie warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzanie do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: dęby, buk, wierzby oraz dzikie drzewa i krzewy owocowe.
Tereny leśne Nadleśnictwa Krosno są miejscem przebywania licznych populacji zwierzyny – głównie jelenia, sarny oraz dzika. Rezultatem tego faktu są szkody m.in. wyrządzane przez zwierzynę – głównie spałowanie młodników i zgryzanie upraw.