Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 składa się z systemu obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną. Jej głównym zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody. Sieć Natura 2000 to sposób na wypełnienie zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez Konwencję z Rio. Podstawę prawną sieci Natura 2000 stanowią dwa akty prawne: tzw. Dyrektywa Ptasia - o ochronie dzikich ptaków i Dyrektywa Siedliskowa - o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
 • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
 • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.
Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
 
 
Obszar Natura 2000 w Nadleśnictwie Krosno
 • "Dolina Pliszki" - pow. ogółem 3216,00 ha, pow. na terenie nadleśnictwa 1063,52 ha 
 • "Lasy Dobrosułowskie"- pow. ogółem 10538,08 ha, pow. na terenie nadleśnictwa 9028,24 ha 
 • "Diabelski Staw koło Radomicka" - pow. ogółem 7,30 ha, pow. na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo (trwały zarząd) 5,08 ha
 • "Dolina Środkowej Odry" - pow. ogółem 33677,80 ha, pow. na terenie nadleśnictwa 108,56 ha
 
Na liście proponowanych obszarów Natura 2000, które częściowo zajmują obszar Nadleśnictwa jest Krośnieńska Dolina Odry - ostoja obejmuje fragment doliny Odry od Cigacic do ujścia Nysy Łużyckiej. 
 
Obszary siedliskowe
 • Krośnieńska Dolina Odry - obejmuje fragment doliny Odry od Cigacic do ujścia Nysy Łużyckiej. Obszar ten jest bardzo cenny przyrodniczo ze względu na zachowane siedliska i gatunki fauny i flory związane z doliną wielkiej rzeki. Ostoja obejmuje największy kompleks zalewowych i wilgotnych łąk w dolinie Odry, które w znacznej części wykorzystywane są jako łąki kośne i pastwiska. Na terenie ostoi stwierdzono 7 rodzajów siedlisk cennych dla ochrony przyrody w Europie, spośród których na szczególna uwagę zasługują kompleksy łąkowe oraz priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe. Największą powierzchnię z nich zajmują łąki użytkowane ekstensywnie (20%) oraz wielogatunkowe lasy łęgowe (10%). Szczególnie interesujące florystycznie są starorzecza, w których występuje m. in. paproć wodna - salwinia pływająca. Ostoja jest również środowiskiem życia wielu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt m.in. 21 gatunków zwierząt ważnych dla UE. W wodach ostoi bytują rzadkie gatunki ryb m.in. boleń, różanka i koza. Spośród cennych gatunków ptaków występują tu: bocian czarny, bielik, żuraw i derkacz. Ostoja obejmuje również miejscowość Kłopot z największą w tym regionie kolonią bociana białego. Teren ten stanowi ważny korytarz ekologiczny dla wielu gatunków fauny i flory.
 • Dolina Pliszki - obejmuje małą dolinę rzeczną na rozległych polach sandrowych. Sandr Pliszki oddzielony jest wysokimi krawędziami od wyższych poziomów sandrowych i wzgórz moreny czołowej. Rzeka zachowała naturalny charakter i jest otoczona przez duży kompleks leśny, głównie bory sosnowe. Wzdłuż rzeki występują płaty nadrzecznych zbiorowisk leśnych oraz torfowiska i trzęsawiska. Charakterystyczna jest strefowość mokradeł, związana z reżimem hydrologicznym rzeki oraz oddziaływaniem wód podziemnych i źródliskowych w sąsiedztwie zboczy doliny. Obszar występowania cennych siedlisk przyrodniczych (9 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej), w tym priorytetowych lasów łęgowych pokrywających 18% powierzchni. Duże bogactwo flory (19 gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków chronione, 27 gatunków rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 5 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej).
 
Obszary ptasie
 • Dolina Środkowej Odry obejmuje fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej.
  Stanowi ostoję dla 22 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 3 spośród nich zostały wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze jako gatunki zagrożone. Dolina Środkowej Odry jest jedną z 10 najważniejszych ostoi kani czarnej, kani rudej oraz dzięcioła średniego w Polsce. Ponadto na terenie ostoi występują takie gatunki ptaków jak: bocian czarny i biały, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, kropiatka, żuraw, lelek, zimorodek, dzięcioł czarny, lerka, jarzębatka, muchołówka mała, gąsiorek, świergotek polny. Liczebność co najmniej 4 gatunków (kania czarna, kania ruda, dzięcioł średni, derkacz) kwalifikuje Dolinę Środkowej Odry do międzynarodowych ostoi ptaków.