Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Głównymi zagrożeniami dla lasów nadleśnictwa są:
  • gradacje owadów liściożernych,
  • pożary obszarów leśnych,
  • przymrozki późne oraz długotrwałe okresy suszy,
  • wysokie stany zwierzyny płowej, przekraczające pojemność wyżywieniową łowiska.
 
Lasy Nadleśnictwa Krosno są stale narażone na szkody ze strony różnorodnych czynników:
  • biotycznych,
  • abiotycznych,
  • antropogenicznych.
 
Zagrożenia biotyczne 
Do zagrożeń biotycznych należą szkody powodowane przez owady leśne, zwierzynę łowną, gryzonie oraz grzyby patogeniczne, powodujące choroby lub zamieranie drzew. Problemy te są na bieżąco monitorowane przez Służbę Leśną.  
 
W minionym okresie gospodarczym, w celu ograniczenia występowania szkodliwych owadów podjęto działania zwiększające opór środowiska : 
• budki lęgowe - 4600 sztuk,
• ilość remiz w ogniskowo - kompleksowej metodzie ochrony lasu - 13 sztuk (w 1996 r.).
 
Szkody powodowane przez ssaki - problemem są szkody w uprawach, młodnikach, podszytach i innych nasadzeniach wyrządzane przez zwierzynę płową. Leśnicy muszą chronić sadzonki drzew przed zwierzętami (jeleń, sarna, łoś, dzik). Tereny na których są posadzone drzewka (tzw. uprawy) ochrania się przez grodzenie, smarowanie repelentami, zabezpieczanie plastikowymi tubami  i osłonkami oraz palikowanie cennych gatunków. Zimą podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów pozostawia się zwierzynie ścięte gałązki na 2-3 tygodnie, co znacznie ogranicza spałowanie młodników.
 
 
Szkody powodowane przez patogeniczne grzyby - największe zagrożenie istnieje ze strony opieńki i huby korzeni w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych.
 
Zagrożenia abiotyczne - susze, silne wiatry, przymrozki wczesne i późne, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury.
Najważniejszym wśród zagrożeń abiotycznych na terenie Nadleśnictwa Krosno jest niedobór wody spowodowany obniżeniem się poziomu wód gruntowych oraz niskimi opadami w połączeniu z wysokimi temperaturami. Powoduje to osłabienie wszystkich drzewostanów i zwiększenie ich podatności na szkody od grzybów i owadów. 
Na szkody ze strony wiatru narażone są drzewostany znajdujące się na skraju lasu, a także ściany lasu graniczące z otwartą powierzchnią (np. w gniazdach, lukach). Średniorocznie w Nadleśnictwie występuje kilka tysięcy m³ wiatrołomów i wiatrowałów.
Okresy zimowe przynoszą dla lasu szereg zagrożeń. Szczególnie groźna jest okiść śniegowa, występująca w trakcie opadów dużej ilości mokrego śniegu. 
Oddzielny problem stanowią zmrozowiska. Są to najczęściej niewielkie zagłębienia terenu o małej wentylacji z wysokim poziomem wody gruntowej. W porównaniu z otaczającym je terenem panują tu  niższe temperatury i utrzymują się znacznie dłużej. W zmrozowiskach szczególnie trudne jest wyprowadzenie upraw.
 
Zagrożenia antropogeniczne to wywołane przez człowieka: pożary, zaśmiecanie lasu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy runa.
 
Szlaki komunikacyjne stanowią znaczące bariery ekologiczne, utrudniające swobodną migrację różnym gatunkom zwierząt. Są one poza tym źródłem tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych.